Selekcija kandidata

Model selekcije kandidata

Za potrebe prijema polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici osmišljen je i novi model selekcije kandidata koji se zasniva na rezultatima:

I OPŠTI LEKARSKI PREGLED kojim se utvrđuju:

1. lična i porodična anamneza;
2. hronična oboljenja koja su kontraindikovana za prijem na rad u Ministarstvo;
3. antropometrijske mere (visina minimum 163 cm za žene i 170 cm za muškarce, težina, izračunava se BMI/body-mass-index),
4. opšte zdravstveno stanje kandidata.

Opšti lekarski pregled je eliminacioni, tj. samo oni kandidati koji zadovolje predviđene kriterijume pristupaju daqem testiranju.

II KVALIFIKACIONI ISPIT

1. PSIHOTESTIRANJE

Na osnovu novih, originalnih testova za psihološku selekciju kandidata za prijem u policiju, procenjuju se intelektualne sposobnosti, moralni integritet, nivo opšte kulture i informisanosti, kao i karakteristike ličnosti kandidata, važne za obavljanje policijskih poslova. Psihološko testiranje je automatizovano (radi se na računarima). Kandidati će moći da rade testove na svom maternjem jeziku (srpski ćirilica, srpski latinica, mađarski, albanski, romski, slovački, rusinski, rumunski, ukrajinski).

2. PROVERA JEZIČKE KULTURE I PRAVOPISA SRPSKOG JEZIKA

Prijemni ispit iz srpskog jezika sastoji se iz dva dela:
1. pisanje sastava na zadatu temu na srpskom jeziku i
2. test poznavanja pravopisnih pravila srpskog jezika.

Prvi deo je pisani sastav na zadatu temu. Moguće teme su: biografija, izveštaj vezan za policijski posao ili nešto slično. Piše se ćirilicom, pisanim slovima. Sastav treba da bude uredan i pregledan, pisan čitko, hemijskom olovkom ili nalivperom.

Drugi deo prijemnog ispita je provera poznavanja pravopisnih pravila koji se polaže na kompjuteru. Polaznici odgovaraju na 30 pitanja, klikom miša na pravilno napisanu rečenicu, na izraz ili pojam. Svaki tačan odgovor donosi po jedan bod. Kod pravopisa naročito bi trebalo obratiti pažnju na pisanje velikog slova, upotrebu interpunkcijskih znakova i na sastavljeno i rastavljeno pisanje reči. (primeri - link)

Ovim delom kvalifikacionog ispita utvrđuje se da li kandidat poznaje osnovna pravopisna pravila (veliko slovo, interpunkciju, skraćenice, sastavljeno i rastavljeno pisanje reči) kao i sposobnost pismenog izražavanja. Vrednuju se sadržaj sastava, pravopis, rečenice i gramatičke greške, logičnost i postupnost u izlaganju.

3. PROVERA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI - OPIS POJEDINAČNIH VEŽBI:

1. podizanje trupa,
2. skok u dalj iz mesta,
3. sklekovi,
4. slalom sa tri lopte i
5. kuperov test.

4. INTERVJU SA KANDIDATIMA

U okviru kvalifikacionog ispita sa svakim kandidatom, pojedinačno, četvoročlana komisija razgovara sa ciljem da se međusobno razmene bitne informacije vezane za njegovo/njeno potencijalno uključivanje u policijsku obuku.
Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da pruži verodostojne podatke o sebi, svojoj porodici, školovanju i dosadašnjem radnom angažovanju, ličnim navikama, stavovima, interesovanjima, vrednostima i motivima svog profesionalnog izbora.
Komisija pruža kandidatu/kandidatkinji one informacije koje mogu upotpuniti njegovu/njenu sliku o organizaciji i zahtevima profesionalne obuke.
Intervju, okvirno, traje dvadeset minuta.

III SPECIJALISTIČKI LEKARSKI PREGLED 

Kandidati koji prođu pretrhodne segmente prijemnog ispita u Centru u Sremskoj Kamenici, biće upućeni na specijalističke lekarske preglede u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Durmitorska ulica broj 9 u Beogradu. 

Specijalistički lekarski pregled podrazumeva sledeće preglede:

1. oftalmološki, 
2. ORL, 
3. fizijatrijski, 
4. internistički, 
5. stomatološki, 
6. neuropsihijatrijski, 
7. ginekološki pregled,
8. laboratorijske analize i
9. test na drogu.

Troškove specijalističkog lekarskog pregleda snose kandidati koji naknadu treba da uplate u banci ili pošti po sledećim uputstvima:

  • Lekarski pregled (sa PDV-om) se plaća: 4.440,00 dinara.
  • Broj žiro računa je: 840-348667-78.
  • Svrha uplate: Pregled za prijem u COPO.
  • Primalac: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a.

уплатница за лекарски преглед

Par dana pre lekarskog pregleda kandidati ne bi trebalo da:

  • uzimaju nikakve lekove (ukoliko je to moguće, čak ni kapi za nos);
  • piju alkoholna i gazirana pića;
  • jedu slatku i masnu hranu.


RANG-LISTA
Kandidati koji su ispunili posebne uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u sva četiri segmenta kvalifikacionog ispita.

(Iz Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja "Sl. glasnik RS", br. 72/2007; 21/2009; 48/2010 i 8/2011)

 

Smeštaj i ishrana tokom lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita 
Kandidati koji budu pozvani na lekarske preglede i kvalifikacioni ispit, snose eventualne troškove putovanja, smeštaja i ishrane, kao i troškove specijalističkih lekarskih pregleda.